Miljö och kvalitetspolicy

Affärsidé 

Att vara en hållbar och pålitlig partner för trycksaker och eventprodukter. Ebjuda ett brett utbud av reklambanderoller, utomhusreklam och mässmaterial med fokus på miljövänliga alternativ. Vår affärsmodell är centrerad kring konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och personlig kundtjänst, med fokus på hållbarhet och miljövänliga produktionsmetoder. 

 

Kvalitetspolicy  

Mybanners kunder och andra intressenter kan förvänta sig att: 

·          Vi skapar långsiktigt nöjda kunder genom att leverera trycksaker och eventprodukter som uppfyller både specificerade och outtalade kundkrav 

·          Vi levererar godkända produkter i tid och enligt avtal 

·          Vi hanterar kunders ärenden på ett snabbt och professionellt sätt 

·          Vi ligger i framkant inom vårt område med god kunskap och hög kompetens 

·          Vi är pålitliga som affärspartner och arbetsgivare 

·          Vi samarbetar med noga utvalda leverantörer och underentreprenörer 

·          Vi kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra kunders krav och förväntningar 

 

Varje anställd åtar sig att:  

·          Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar 

·          Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt 

 

Miljöpolicy  

Vi arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att:  

·          Utbilda och motivera våra anställda att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt 

·          Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner 

·          Prioritera miljöcertifierade leverantörer och underentreprenörer i möjligaste mån 

·          Sträva efter att minska utsläppen från egna samt externt utförda transporter  

·          Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt 

·          Informera medarbetare och underentreprenörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet 

 

Varje anställd hos oss åtar sig att: 

·          Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav 

·          Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet