Köpevillkor

Allmänna affärs-, betalnings- och leveransvillkor

Flexiflagg AB (Mybanner)
Olofdalsvägen 47 A
302 41 HALMSTAD 
Telefon: +48 (0)35 30 259

 

§ 1 Giltighet, språk

(1) Alla erbjudanden, leveranser och tjänster som baseras på beställningar från kunder (nedan kallade "kunden") via onlinebutiken omfattas av dessa allmänna villkor.
(2) Kundens villkor gäller inte, även om vi inte separat invänder mot deras tillämpning.
(3) Avtal med kunden ska uteslutande ingås på svenska.


§ 2 Ingående av avtal, kund

(1) Våra erbjudanden kan ändras och är icke-bindande och utgör endast en inbjudan att lämna erbjudanden.
(2) Genom att göra en beställning i onlinebutiken lämnar kunden ett bindande erbjudande om att köpa den relevanta produkten.
(3) Vi skickar kunden en e-postbekräftelse på mottagandet av erbjudandet omedelbart efter mottagandet av erbjudandet, vilket omedelbart utgör en accept av erbjudandet.
(4) Vid beställningar med leverans till tredje part ska kunden anses vara uppdragsgivaren. Om leveransen sker till tredje man för dennes räkning eller om mottagaren av leveransen på annat sätt berikas genom att ta leveransen i besittning och använda den vidare, anses beställaren och mottagaren av leveransen gemensamt vara uppdragsgivare. Genom att göra en sådan beställning försäkrar Köparen tyst att samtycke till detta har lämnats.

§ 3 Priser, betalning, säkerheter

(1) Våra priser inkluderar produkt, och lagstadgad mervärdesskatt, eventuella tullavgifter och liknande avgifter ska bäras av kunden.
(2) Om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen levererar vi mot förskottsbetalning, kreditkort (Mastercard, Visa), och SWISH, eller via faktura.
(3) Vid betalning med kreditkort debiteras kundens kreditkortskonto när kunden lämnar in erbjudandet.
(4) En betalning anses ha gjorts först när vi kan förfoga över beloppet.

3a § Betaltjänstleverantören Svea

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Bank AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Flexiflagg AB ( Mybanner) överlåtna till Svea Bank
AB.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till
dig.

Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas
fakturan till inkasso. Fakturavillkor.

§ 4 Leverans, Leveranstid, Delleveranser, Force Majeure

(1) Leveransen sker uteslutande inom Sverige.
(2) Angivna leveranstider och produktionstider ska alltid betraktas som uppskattade.
(3) Den relevanta perioden för att fastställa leveranstiden avser arbetsdagar ( helgfria dagar måndag - fredag, samt helgdagar i Europa) och börjar en dag efter mottagandet av tryckbara tryckfiler eller tryckgodkännande (om nödvändigt) inom respektive tidsfrist samt fullständig betalning av varan (inklusive moms); vid förskottsbetalning är datumet för mottagande av betalning på konto hos Flexiflagg AB ( Mybanner) ska vara avgörande.
(4) Vi har rätt att göra delleveranser av separat användbara produkter som ingår i en beställning, varvid vi kommer att bära de extra fraktkostnader som orsakas av detta.
(5) Vi ansvarar inte för omöjligheten att leverera eller för leveransförseningar i den mån dessa orsakas av force majeure eller andra händelser som inte kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående (t.ex. driftstörningar av alla slag, svårigheter att anskaffa material eller energi, transportförseningar, strejker, lagliga lockouter, brist på arbetskraft, energi eller råmaterial, svårigheter att få nödvändiga officiella tillstånd, officiella åtgärder eller leverantörers misslyckande att leverera eller att leverera korrekt eller i tid) för vilka vi inte är ansvariga. Om sådana händelser gör det avsevärt svårare eller omöjligt för oss att leverera eller prestera och hindret inte bara är tillfälligt, har kunden rätt att frånträda avtalet. Vid tillfälliga hinder ska leverans- eller tjänstetiderna förlängas eller leverans- eller tjänstetiderna senareläggas med den tid hindret varar plus en rimlig startperiod. Om kunden på grund av förseningen inte rimligen kan förväntas ta emot leveransen eller tjänsten, får han frånträda avtalet genom att omedelbart meddela oss detta skriftligen.
(6) Om hindret varar längre än en månad har beställaren rätt att, efter att ha satt ut en skälig frist, frånträda avtalet med avseende på den del som ännu inte fullgjorts. Om leveranstiden förlängs eller om vi befrias från vårt åtagande, kan kunden inte härleda några skadeståndsanspråk från detta. Vi kan endast åberopa de ovan nämnda omständigheterna om vi omedelbart meddelar kunden.

§ 5 Obefogad vägran att acceptera

Om kunden utan giltigt skäl vägrar att ta emot varan debiterar vi en fast ersättningsavgift på SEK 500,00. Ingen mervärdesskatt ska betalas för detta ersättningskrav (§ 249 II 2 i den tyska civillagen). Kunden har dock möjlighet att bevisa en lägre skada, som då kommer att läggas till grund. Vi har också möjlighet att bevisa en högre skada, som då kommer att läggas till grund. Varan/det belopp som är skyldigt enligt avtalet skall faktureras oavsett detta.

§ 6 Efterföljande ändringar, förberedande arbete och fakturautskick

(1) Efterföljande ändringar av ordern, dvs. efter att vi har accepterat erbjudandet, kan faktureras av kunden. Varje ändring av orderdata (fakturamottagare, leveransadress, fraktsätt, betalningssätt etc.) ska också anses vara en ändring av en order. Ändringar på kundens begäran faktureras med ett fast belopp på 145 SEK (inkl. moms), om inte annat avtalats skriftligen. Eventuella fel i upprättandet av fakturor ska korrigeras regelbundet, senast i slutet av den månad då fakturan utfärdades, med kunden.
(2) Ändringar av levererade eller överförda data och liknande förberedande arbete som initierats av kunden ska faktureras separat.
(3) Kunden samtycker till att ta emot fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor skickas till kunden via e-post i PDF-format till den e-postadress som kunden har angett för mottagandet. Kunden åtar sig att skapa de tekniska förutsättningarna för att kunna hämta fakturan enligt överenskommelse. Kunden ska utan dröjsmål meddela oss om eventuella ändringar i den e-postadress som används för att skicka fakturan elektroniskt eller justera den självständigt på kundens konto. I händelse av ett felaktigt eller klandervärt uteblivet meddelande om ändring av den angivna e-postadressen ska kunden ersätta den skada som orsakats av adressbestämningen. Den elektroniska fakturan ska anses ha mottagits vid mottagandet av det e-postmeddelande till vilket den elektroniska fakturan är bifogad.

§ 7 Produktionsstart, avbeställningar, kostnader

(1) Om beställningen går i produktion får kunden statusinformationen "i produktion".
(2) Avbeställningar av order är endast möjliga före statusen "i produktion". Avbeställningar i en senare status är EJ tillåtna.
(3) Enskilda artiklar från ordern kan inte annulleras. Beställningen kan endast annulleras som helhet.
(4) Annulleringar kan endast begäras av kunden själv och uteslutande i skriftlig form via e-post.
(5) Om vi redan har utfört en filkontroll för beställningen, tar vi oss friheten att debitera en fast avgift på 225 SEK (inkl. moms) i händelse av annullering.

§ 8 Avsändning, överföring av risk

(1) Om inget annat uttryckligen avtalats bestämmer vi lämpligt transportsätt och transportföretag.
(2) Risken övergår till kunden senast när leveransföremålet överlämnas (varvid början av lastningsprocessen är avgörande) till speditören, transportören eller annan tredje part som utsetts för att utföra transporten. Detta gäller även om delleveranser sker eller om vi åtagit oss andra tjänster. Om avsändandet eller överlämnandet fördröjs på kundens begäran eller på grund av en omständighet som beror på kunden, övergår risken till kunden vid meddelande om att varan är klar att avsändas. Kostnader för lagring efter riskens övergång skall bäras av kunden. Vid lagring hos oss skall lagringskostnaden uppgå till 1% av fakturabeloppet för de leveransföremål som skall lagras per utgången vecka. Vi förbehåller oss rätten att kräva och bevisa ytterligare eller lägre lagringskostnader.

§ 9 Distribution

(1) Om kunden dessutom beställer distribution, gäller de ytterligare bestämmelserna i §§ 9, 12.
(2) Distributionen ska ske uteslutande till privata hushåll, med hänsyn till hinder för leverans, genom postning i brevlådor. I varje fall ska lika många exemplar läggas i brevlådorna som dessa har hushållsnamn, såvida inte uppdragsgivaren skriftligen har beställt en annan distribution.
(3) I byggnader/byggnadskomplex där det inte är tillåtet att sätta in brevlådor kan ett antal som överenskommits med fastighetsförvaltningen också läggas in i det avsedda utrymmet. Om ett hus med inomhusbrevlådor är låst och inte öppnas trots att det har ringt på klockan, kommer detta hus inte att betjänas.
(4) Privata hushåll med ett tydligt förbud mot reklam kommer inte att delas ut. Undantag är leveransmedier som är undantagna från ett reklamförbud (t.ex. officiella tidningar, tidningar med en redaktionell sektion etc.).
(5) Kommersiella inrättningar, kontor, butiker, hem och semesterorter, kaserner, sjukhus samt hus på företags- och fabriksområden och de som ligger utanför ett sammanhängande bostadsområde är undantagna från distribution.
(6) För utdelning av adresserade försändelser, prenumererade tidningar, varuprover, kataloger, dörrhängare, särskilda former av reklam och skrymmande föremål skall särskilda överenskommelser uttryckligen träffas.

10 § Anmälan om transportskada

(1) Kunden ska meddela transportören om förlust av eller skada på godset i enlighet med § 438 i den tyska handelslagen (HGB). Vid yttre synliga skador eller brister ska detta ske senast vid leveransen, i annat fall (dolda brister) inom sju dagar efter leveransen. Meddelandet måste ange skadan tillräckligt tydligt.
(2) Anmälan om skada efter leverans skall göras i textform. Avsändande i rätt tid är tillräckligt för att tidsfristen ska iakttas.
(3) I övrigt gäller § 438 i den tyska handelslagen.

§ 11 Ansvar för materialfel och äganderättsfel

(1) Kunden ska under alla omständigheter omedelbart undersöka om varan överensstämmer med avtalet. Risken för eventuella fel övergår till beställaren med tryckfärdighetsförklaringen/produktionsfärdighetsförklaringen, såvida det inte rör sig om fel som uppstått eller kunnat upptäckas först i den produktionsprocess som följer på tryckfärdighetsförklaringen/produktionsfärdighetsförklaringen. Detsamma gäller för alla andra utlämnandeförklaringar från beställaren.
(2) Kunden ska noggrant inspektera de levererade varorna omedelbart efter leverans till honom eller till den tredje part som utsetts av honom. De levererade varorna ska anses ha godkänts av kunden om vi inte har fått ett meddelande om fel med avseende på uppenbara fel eller andra fel som kunde identifieras vid en omedelbar, noggrann inspektion inom sju arbetsdagar efter leverans av leveransobjektet eller annars inom sju arbetsdagar efter upptäckten av felet eller någon tidigare tidpunkt vid vilken felet kunde identifieras för kunden vid normal användning av leveransobjektet utan närmare inspektion, i skriftlig form via e-post.
(3) Kontrollskyldigheten gäller även för för- och mellanprodukter som skickas för korrigering.
(4) Om de levererade varorna har ett väsentligt fel kan kunden först kräva att vi åtgärdar felet eller levererar felfria varor. Eftersom kunden är en entreprenör kan vi välja mellan att avhjälpa felet eller leverera en felfri vara[PB2] . Om en eller båda typerna av efterföljande prestation är omöjliga eller oproportionerliga, har vi rätt att vägra dem. Vi får vägra efterföljande prestation så länge kunden inte fullgör sina betalningsförpliktelser gentemot oss i en utsträckning som motsvarar den felfria delen av prestationen.
(5) På vår begäran måste den reklamerade varan returneras till oss fraktfritt. Varor som returneras fraktfritt kommer inte att accepteras.
(6) Vi ska bära de kostnader som är nödvändiga för att fullgöra avtalet, i synnerhet transportkostnader, resekostnader (förmånligaste transportväg), arbetskostnader och materialkostnader; kostnader ska inte bäras i den mån ytterligare kostnader uppstår på grund av att varan har överförts till en annan plats än platsen för fullgörandet av avtalet.
(7) Om en efterföljande prestation enligt punkt 4 misslyckas eller är oskälig för kunden eller om vi vägrar efterföljande prestation, har kunden rätt att i varje enskilt fall i enlighet med tillämplig lag dra sig ur avtalet, minska inköpspriset eller kräva skadestånd eller ersättning för sina onödiga kostnader. Ytterligare anspråk från kunden, oavsett rättslig grund, är uteslutna eller begränsade i enlighet med § 14.
(8) Garantitiden är tolv månader från leverans; om accept krävs, från accept. Vid leverans av begagnade artiklar som i enskilda fall överenskommits med kunden gäller ingen garanti. Detta gäller inte för ansvar för uppsåt och vid skada på liv, kropp, hälsa och vid grov vårdslöshet enligt § 309 nr. 7 b) BGB.

§12 Garanti och ansvar Distribution

(1) Alla klagomål på att en distribution inte har utförts i enlighet med avtalet måste innehålla dag, plats, gata och husnummer samt namnet på den klagande och de exakta omständigheter som ger upphov till klagomålet. De måste alltid göras skriftligen och kan endast behandlas inom fem dagar efter distributionen. Klagomål kommer att undersökas så snabbt som möjligt för att avhjälpa brister omedelbart. Om ingen reklamation görs i rätt tid eller i rätt form, upphör garantin att gälla i detta avseende. Anmärkning om dataskydd (§ 6 DSGVO): För att kunna behandla en reklamtation kommer adressuppgifterna för den klagande att behandlas elektroniskt och sparas av Flexiflagg AB så länge som reklamationssbehandlingen pågår. För att undanröja orsaken till klagomålet kan det vara nödvändigt att vidarebefordra klagandens adressuppgifter till den ansvariga utdelaren eller det ansvariga partnerföretaget. Leverantören eller partnerföretaget har informerats om dataskyddskraven och är skyldigt att iaktta och följa dem. Flexiflagg AB utgår från att den klagande samtycker till detta förfarande genom att meddela adressuppgifterna. Den klagande har möjlighet att när som helst invända mot detta förfarande.
(2) Vid berättigade reklamation som Flexiflagg AB ansvarar för måste uppdragstagaren ges möjlighet att rätta till situationen. Reklamation på en del av tjänsten ger inte kunden rätt att reklamera på hela tjänsten. I synnerhet ger bevis på endast enskilda adresser eller flera adresser belägna i olika distributionsdistrikt inte uppdragstagaren rätt att minska fakturabeloppet.
(3) Om hushållsundersökningar visar att bevisligen mer än 10% av den garanterade täckningskvoten inte har distribuerats och om efterföljande förbättring inte är möjlig, ska det avtalade priset för respektive individuellt påverkade distributionsdistrikt minskas i motsvarande grad. Ytterligare anspråk är uteslutna. För att uppfylla kraven för GDPR enligt den svenska dataskyddsförordningen (GDPR (mybanner.se)) ska insamling, bearbetning och vidarebefordran av resultaten av hushållsundersökningar utföras i anonymiserad form inom ramen för kvalitetshantering, dvs. endast genom att namnge gata, husnummer, postnummer och stad.
(4) Om en ytterligare kontroll av distributionstjänsten som initierats av kunden visar sig vara obefogad, kan de kostnader som uppstår för detta debiteras kunden.
(5) Printservice ansvarar inte för reklamens framgång.
(6) Uppdragsgivaren ansvarar för typ, innehåll och text i distributionsartiklarna. Flexiflagg AB ska befrias från eventuella anspråk från tredje part på grund av intrång i rättigheter.

13 § Produktionsspecifika egenskaper, reklamationer

(1) I alla produktionsprocesser kan mindre avvikelser från andra beställningar eller enskilda exemplar inte invändas.

Detta gäller i synnerhet för

- Mindre färgavvikelser mellan två eller flera beställningar,
- Mindre färgavvikelser jämfört med en tidigare beställning,
- Mindre färgavvikelser mellan enskilda exemplar inom en order,
- Mindre skär- och bearbetningstoleranser (=avvikelser från det slutliga formatet); upp till 4 mm från det slutna slutliga formatet, reklamtekniska produkter upp till 3 % från det slutliga formatet, alla andra produkter upp till 2 mm från det (slutna) slutliga       formatet,
- Mindre färgavvikelser mellan den inre delen och omslaget på tidskrifter.
 
Detsamma gäller av tekniska skäl för jämförelsen mellan andra original (såsom provtryck, prov- och testutskrifter och utskriftsdata), även om de har producerats av oss, och den slutliga produkten.
(2) På grund av tillverkningsprocessen kan hänsyn inte tas till materialets löpriktning vid läggningen. En liten uppbrytning vid vikningen samt avvikelser i produktens hållfasthet eller styvhet måste accepteras och kan inte invändas.
(3) För leverans till en leveransadress gäller följande: Över- eller underleveranser på upp till 5 % av den beställda varan kan inte invändas. Detta gäller även avfall, startark, uppsättningskopior av vidareförädlingsmaskiner, produktionsrelaterade avklipp av topp- och bottenark.
(4) För leveranser till flera leveransadresser gäller följande: Över- eller underleveranser på upp till 5 % av den beställda varan per leveransadress kan inte invändas. Detta gäller även avfall, startark, uppsättningskopior av vidareförädlingsmaskiner, produktionsrelaterade avklipp av topp- och bottenark.
(5) Vi ansvarar endast för avvikelser i kvaliteten på det använda materialet upp till ordervärdet.

§ 14 Kundens återkallelse och annat ansvar från vår sida

(1) Kundens lagstadgade ångerrätt ska - bortsett från fallen i § 13 - varken uteslutas eller begränsas. På samma sätt ska alla lagstadgade eller avtalsenliga rättigheter och krav som vi har rätt till varken uteslutas eller begränsas.
(2) Vi ansvarar utan begränsning endast för skador på liv, kropp eller hälsa som beror på uppsåtligt eller oaktsamt åsidosättande av skyldigheter från vår sida eller uppsåtligt eller oaktsamt åsidosättande av skyldigheter från våra juridiska ombuds eller ställföreträdares sida. För andra skador ansvarar vi endast om de beror på ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt åsidosättande av våra skyldigheter eller på ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt åsidosättande av våra skyldigheter från våra representanters eller medhjälpares sida. Dessutom ansvarar vi utan begränsning för skador på grund av bristande efterlevnad av garantier och garantier samt för fordringar som härrör från äventyrande fakta (särskilt enligt produktansvarslagen) samt för brott mot kardinalskyldigheter enligt § 14 para.3. Eventuellt ansvar enligt principerna för entreprenörens regress enligt §§ 478 et seq. BGB förblir opåverkat.
(3) I händelse av ett enkelt brott mot en kardinalplikt ska vårt återstående ansvar begränsas till den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Kardinalförpliktelser är väsentliga avtalsförpliktelser, dvs. de förpliktelser som ger avtalet dess karaktär och som avtalsparten kan förlita sig på; dessa är således de väsentliga rättigheter och skyldigheter som skapar förutsättningar för fullgörandet av avtalet och är oumbärliga för att uppnå syftet med avtalet.
(4) I alla andra avseenden är ansvar - oavsett rättslig grund (särskilt anspråk på grund av brott mot huvud- och sidoavtalsförpliktelser, skadeståndsansvar och annat skadeståndsansvar) - uteslutet.
(5) Detsamma (uteslutningar, begränsningar och undantag från dessa) gäller för anspråk som härrör från culpa in contrahendo.
(6) Vid ersättning av kostnader (med undantag för sådana enligt §§ 439 II, 635 II BGB) gäller denna § 14 i tillämpliga delar.
(7) En uteslutning eller begränsning av vårt ansvar gäller även för våra juridiska ombud och ställföreträdare.

§ 15 Överlåtelse, retentionsrätt, kvittning

(1) Överlåtelser av våra kunders fordringar på oss är uteslutna.
(2) Våra kunder har inte rätt till retentionsrätt gentemot våra fordringar, såvida inte fordringarna är obestridda eller har vunnit laga kraft.
(3) En kvittning av våra kunders egna fordringar mot våra fordringar är också utesluten, såvida det inte rör sig om obestridda eller lagligen fastställda fordringar.

§ 16 Ändring av fakturor

De fakturor som utfärdats av oss är föremål för eventuella fel. Vi har rätt att utfärda en ny, korrigerad faktura senast sex veckor efter det att fakturan mottagits av kunden. Kunden ska skriftligen åberopa ändringen av fakturan och ange de fakturaposter som åberopas inom sexveckorsperioden. Sex veckor efter det att fakturan mottagits av kunden skall kunden anses ha godkänt fakturan. En ändring av fakturan efter denna period är inte längre möjlig. Detta gäller även önskade ändringar av fakturamottagare eller fakturaadress. Sexveckorsperioden ska inte påverka skyldigheten att göra betalning eller skyldigheten att meddela om defekter inom den kortare period som anges i dessa allmänna villkor.

§ 17 Äganderättsförbehåll

(1) Det äganderättsförbehåll som avtalas nedan tjänar till att säkra alla våra respektive befintliga nuvarande och framtida fordringar gentemot kunden som härrör från det leveransförhållande som finns mellan de avtalsslutande parterna avseende (tryck)produkter (inklusive balansfordringar som härrör från ett löpande kontoförhållande som är begränsat till detta leveransförhållande).
(2) De varor som vi har levererat till kunden förblir vår egendom till dess att alla säkrade fordringar har betalats till fullo. Varorna samt de varor som omfattas av äganderättsförbehållet enligt denna klausul kallas nedan varor som omfattas av äganderättsförbehållet.
(3) Kunden ska kostnadsfritt lagra förbehållsvarorna åt oss.
(4) Kunden har rätt att bearbeta och sälja förbehållsvarorna inom ramen för den normala affärsverksamheten tills ett fall av realisering enligt punkt 9 uppstår. Pantsättning och överföring av äganderätt som säkerhet är inte tillåtet.
(5) Om förbehållsvaran bearbetas av kunden, är det överenskommet att bearbetningen ska ske i vårt namn och för vår räkning som tillverkare och att vi ska förvärva direkt äganderätt eller - om bearbetningen sker av material från flera ägare eller värdet av det bearbetade föremålet är högre än värdet av förbehållsvaran - deläganderätt (delägande) till det nyskapade föremålet i proportion till värdet av förbehållsvaran i förhållande till värdet av det nyskapade föremålet. Om vi inte förvärvar sådan äganderätt, överlåter kunden härmed till oss som säkerhet sin framtida äganderätt eller - i ovan nämnda proportion - samäganderätt till den nyskapade artikeln. Om den vara som omfattas av äganderättsförbehållet kombineras eller oskiljaktigt blandas med andra föremål till ett enhetligt föremål och om ett av de andra föremålen är att betrakta som huvudföremål, överför vi, i den mån huvudföremålet tillhör oss, pro rata samäganderätten till det enhetliga föremålet till kunden i det förhållande som anges i mening 1.
(6) Vid vidareförsäljning av förbehållsvaran överlåter kunden härmed till oss som säkerhet den fordran på köparen som härigenom uppstår - vid vår samäganderätt till förbehållsvaran - i förhållande till samäganderättsandelen. Detsamma gäller för andra fordringar som ersätter förbehållsvaran eller som annars uppstår med avseende på förbehållsvaran, t.ex. försäkringsfordringar eller skadeståndsanspråk vid förlust eller förstörelse. Vi ger kunden återkalleligt tillstånd att inkassera de fordringar som tilldelats oss i sitt eget namn för vår räkning. Vi kan endast återkalla denna autogiromedgivande i händelse av realisering.
(7) Om tredje part får tillgång till de varor som omfattas av äganderättsförbehållet, särskilt genom beslag, ska kunden omedelbart meddela dem om vår äganderätt och informera oss om detta för att göra det möjligt för oss att hävda vår äganderätt. Om den tredje parten inte är i stånd att ersätta oss för de rättsliga eller utomrättsliga kostnader som uppstår i detta sammanhang, ska kunden vara ansvarig gentemot oss för detta.
(8) Vi frigör de varor som omfattas av äganderättsförbehållet samt de föremål eller fordringar som ersätter dem på begäran efter vårt gottfinnande, såvida deras värde överstiger beloppet för de säkrade fordringarna med mer än 50 %.
(9) Om vi frånträder avtalet på grund av avtalsbrott från kundens sida - i synnerhet betalningsdröjsmål - har vi rätt att kräva återlämnande av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet.

§ 18 Handelsbruk

Vid handelstransaktioner gäller tryckeribranschens handelssed (t.ex. ingen skyldighet att överlämna mellanprodukter som data, litos eller tryckplåtar som framställs för tillverkning av den slutprodukt som är skyldig), såvida inte en avvikande beställning har gjorts.

§ 19 Tillämplig lag och domstols behörighet

Sveriges lag skall tillämpas. Uppfyllelseort och jurisdiktion är Halmstad.

§ 20 Slutbestämmelser

Flexiflagg AB har rätt att ta med kundens företag och logotyp i referenslistor och att publicera dessa på Internet eller i tryckta medier för saklig information. Någon ytterligare användning är inte tillåten. Alla logotyper, varumärken, märkesnamn och produktbilder som används tillhör respektive tillverkare eller rättighetsinnehavare.

§ 21 Avskiljbarhetsklausul

Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller någon bestämmelse som i framtiden införlivas i detta avtal vara helt eller delvis ogiltig eller icke verkställbar eller senare förlora sin giltighet eller verkställbarhet, skall giltigheten av de övriga bestämmelserna i detta avtal inte påverkas av detta. Detsamma skall gälla om det skulle visa sig att avtalet innehåller ett kryphål. I stället för de ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelserna eller för att fylla luckan ska en lämplig bestämmelse gälla som, så långt det är rättsligt möjligt, kommer så nära som möjligt det som parterna avsåg eller skulle ha avsett enligt avtalets mening och syfte om de hade beaktat denna punkt när de ingick detta avtal eller när de senare inkluderade en bestämmelse. Detta ska också gälla om ogiltigheten av en bestämmelse baseras på till exempel ett mått på prestation eller tid (period eller datum) som föreskrivs i avtalet; ett lagligt tillåtet mått på prestation eller tid (period eller datum) som kommer så nära som möjligt det som avsågs ska då anses ha avtalats.

Status: maj 2023