Allmänna köpvillkor

1    Tillämplighet

1.1    Dessa allmänna villkor, ”Köpvillkor/en”, gäller för de köp du gör via vår webbplats, www.mybanner.se, i egenskap av privatperson eller näringsidkare. Genom att lägga en beställning godkänner du att du är bunden av dessa köpvillkor. När vi säger "oss", "vi" eller ”Flexiflagg AB" så menar vi Flexiflagg AB (Mybanner) Olofdalsvägen 47 A, 302 41, Halmstad, Sverige.

1.2    Köpvillkoren kan från tid till annan komma att uppdateras. Den version av Köpvillkoren som gällde när din beställning gjordes kommer dock alltid att tillämpas för dina och våra förpliktelser i förhållande till den aktuella beställningen. Ändringar vi gör kommer att vara inkluderade i den senaste versionen av Köpvillkoren som är publicerade i online-butiken.

2    Avtalet och dess ingående

2.1    När du lägger en beställning på webbplatsen blir beställningen (anbudet) bindande och du åtar dig då att köpa valda varor. När vi tagit emot din beställning så skickar vi en automatisk beställningsbekräftelse. Bekräftelsen är inte en accept av ingånget avtal utan enbart en bekräftelse på att vi mottagit din beställning.

2.2    Om vi godkänner din beställning så skickar vi ut en leveransbekräftelse som innehåller information om din betalning och leverans. Leveransbekräftelsen är vår accept av ditt anbud och det är vid den tidpunkten som avtalet är ingånget.

2.3    Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra köparens beställning (exempelvis om köparen uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

2.4    Om du vill ändra din order så ska du kontakta vår kundservice för att se om det går att finna en lösning. Eventuella ändringar på kundens begäran kommer att debiteras. Har varan gått i produktion kan ordern inte ändras eller avbeställas. Om vi redan har utfört en filkontroll för beställningen, kommer vi att debitera en fast avgift på 225 SEK (inkl. moms) i händelse av en annullering.

3    Priser och betalning

3.1    Priserna i vår online-butik går att se både med och utan moms. Priserna inkluderar inte leveranskostnader. I kassan, innan du slutför köpet, kommer du att se vilka leveransalternativ som är tillgängliga samt totalkostnaden för ditt köp inklusive leveranskostnader.

3.2    Ibland erbjuder vi rabatter eller andra erbjudanden. Dessa erbjudanden är bara giltiga under den tid, och i enlighet med de villkor, som presenteras i samband med erbjudandet och kan komma att ändras. Vi äger rätt att ändra erbjudna priser utan föregående avisering, men vid prisjusteringar på redan lagd beställning så informeras du alltid om detta och har då rätt att ändra eller annullera din beställning.

3.3    Vi reserverar oss för eventuella bild- och skrivfel och har rätt att uppdatera eller ändra informationen på webbplatsen.

3.4    Om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen sker försäljning mot förskottsbetalning, kreditkort (Mastercard/Visa), SWISH samt faktura.

3.5    Vid betalning mot faktura samarbetar vi med Svea Bank AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Flexiflagg AB (Mybanner) överlåtna till Svea Bank AB.
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan och i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.
Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. Fakturavillkor.

4    Leverans

4.1    Leverans sker uteslutande inom Sverige. Fraktkostnaden beräknas automatiskt på kassasidan och baseras på ordervärde och vald leveransmetod.

4.2    Vi kommer att bestämma lämpligt transportsätt och transportföretag. Risken för varan övergår till dig som köpare när vi överlämnat varan till transportföretaget om du är näringsidkare, eller tills varan är avlämnad till dig som köpare, om du är privatperson.

4.3    Är du näringsidkare och avsändandet eller överlämnandet fördröjs på din begäran eller på grund av en omständighet som beror på dig som köpare, övergår risken på dig som köpare vid meddelande om att varan är klar att avsändas. Kostnader för lagring efter riskens övergång skall bäras av köparen. Vid lagring hos oss skall lagringskostnaden uppgå till 1% av fakturabeloppet för de leveransföremål som skall lagras per utgången vecka. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare lagringskostnader.

4.4    Angivna leveranstider och produktionstider ska alltid betraktas som uppskattade. Den relevanta perioden för att fastställa leveranstiden avser arbetsdagar (helgfria dagar måndag - fredag, samt helgdagar i Europa) och börjar en dag efter mottagandet av tryckbara tryckfiler eller tryckgodkännande (om nödvändigt) inom respektive tidsfrist samt fullständig betalning av varan (inklusive eventuell moms). Vid förskottsbetalning är datumet för mottagande av betalning på konto hos oss avgörande. Vi har rätt att göra delleveranser av separat användbara produkter som ingår i en beställning.

4.5    Även om vi gör vårt yttersta för att leverera din beställning inom den kommunicerade tidsperioden så kan leverans i vissa fall ta längre tid på grund av oförutsedda händelser. Vi ansvarar inte för fullföljande av förpliktelser enligt avtal med kunder, leveranser eller leveransförseningar i den mån dessa orsakas av force majeure eller andra händelser som inte kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående. Flexiflagg AB är befriad från påföljd som har sin grund i omständighet som utgör force majeure. Köparen har inte rätt till skadestånd vid försening.

4.6    Om sådana händelser som nämns ovan gör det avsevärt svårare eller omöjligt för oss att leverera eller prestera och hindret inte bara är tillfälligt, har du rätt att frånträda avtalet. Vid tillfälliga hinder ska leveranstiderna förlängas eller leveransen senareläggas med den tid hindret varar plus en rimlig startperiod.

4.7    Om sändningen går i retur till oss medför det extra kostnader som kommer att debiteras dig som köpare.

5    Fel i vara och reklamation

5.1    När varan avlämnats ankommer det på dig att direkt göra en ankomstkontroll av försändelsen för att se om den överensstämmer med vad som avtalats. Eventuella fel ska reklameras till oss inom sju (7) dagar från det att varan avlämnades enligt punkt 4. Reklamation gör du genom att fylla i det elektroniska reklamationsformuläret som finns på webbplatsen.

5.2    Fel i vara föreligger när varan inte överensstämmer med varans beskrivning på vår webbplats och i enlighet med vad som skriftligen beställts utöver det. Reklamerar du inte inom den tid som anges ovan, förlorar du rätten som köpare att åberopa fel och varan ska anses ha godkänts av dig.

5.3    Vid fel i vara kan vi efter eget val och som köparens enda påföljd, erbjuda dig någon av följande påföljder: (i) omleverans, (ii) avhjälpande eller (iii) prisavdrag som motsvarar felet. Vi kan även välja att ge dig pengarna tillbaka. Utgångspunkten är att vi kommer skicka dig en ersättningsprodukt. Du har rätt att häva köpet om vi efter två omleveranser inte lyckas leverera i enlighet med vad som avtalats. Ansvar till följd av fel är begränsat till detta och någon rätt till skadestånd utgår inte.

5.4    Om vi konstaterar att det inte föreligger fel i varan får du som köpare stå för de kostnader som vi haft för att fastställa att fel ej förelegat.

5.5    Är du konsument gäller konsumentköplagen. Vi ansvarar bara för ursprungliga fel och reklamation måste ske inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om du skulle ha rätt till skadestånd som påföljd enligt konsumentköplagen (2022:260), är du och Flexiflagg AB däremot överens om att eventuellt skadestånd inte ska omfatta förlust i näringsverksamhet.

5.6    Anmäl direkt till transportbolaget om du upptäcker att leveransen har skadats i transporten. Kontakta oss omgående om överenskommelse med transportbolag ej kan nås. Vi ansvarar inte för eventuella transportskador.

5.7    För närmare information om vad som gäller vid avvikelser, reklamationer och standardvillkoren inom textilindustrin i övrigt, se Reklamation, där du också hittar formuläret för klagomål.

6    Ångerrätt

6.1    Du som handlar på vår webbplats i egenskap av privatperson och konsument, har ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal)). Du har därmed rätt att ångra ditt köp, utan att ange något skäl, genom att kontakta oss inom fjorton (14) dagar från den dag då du tog emot varan.

6.2    För att du ska kunna nyttja din ångerrätt måste du returnera varan i oskadat och fullständigt skick och i originalförpackning. Ångerrätten gäller inte för specialtillverkade produkter. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står för returkostnaden.

7    Kontaktuppgifter

7.1    Våra kontaktuppgifter för reklamation, utövande av ångerrätt eller andra frågor med anledning av dessa Köpvillkor framgår på webbplatsen.

8    Tillämplig lag och tvistlösning

8.1    Tvist rörande tillämpningen av dessa Köpvillkor eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan dig och Flexiflagg AB. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol på den ort där Flexiflagg AB har sitt säte varvid svensk rätt ska tillämpas.